newss

Securitatea şi sănătatea în muncă, promovate de sindicate (13.01.2015)

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Securitatea şi sănătatea în muncă, promovate de sindicate

Regulamentul de organizare a concursului privind cele mai bune practici de asigurare a securităţii şi sănătăţii salariaţilor la locul de muncă din cadrul unităţilor ce dispun de organizaţii sindicale va fi modificat. O decizie în acest sens a fost luată la o şedinţă ce s-a desfăşurat, recent, la Casa Sindicatelor, şi la care au participat re­prezentanţi ai sindicatelor de ramură.

În cadrul şedinţei respecti­ve s-a convenit ca specialiştii în materie din cadrul sindica­telor de ramură să formuleze şi să prezinte Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, până la finele lunii ianuarie 2015, propuneri de perfecţionare a Regulamentului cu privire la concursul pentru titlul „Cel mai bun reprezentant al sindicate­lor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.

Totodată, mai mulţi partici­panţi la discuţii s-au pronunţat în favoarea modificării criteri­ilor de evaluare a rezultatelor activităţii de asigurare a secu­rităţii şi sănătăţii în muncă, ra­portate de specialiştii sindicali de la unităţi. În context, au fost lansate şi propuneri privind organizarea unor concursuri separate pentru întreprinderile mari şi cele mici, cu şi fără ex­perienţă în materie, precum şi în funcţie de frecvenţa şi gravi­tatea factorilor de risc pentru salariaţi la locul de muncă.

Prioritate europeană

Nicolae Suruceanu, secretar confederal al Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Mol­dova, a menţionat, în cadrul şedinţei în cauză, că aspectele legate de sănătatea şi securi­tatea în muncă sunt prioritare pentru statele europene. În con­diţiile în care acestea reprezin­tă o problemă globală, Uniunea Europeană a creat o agenţie in­ternaţională pentru securitate şi sănătate în muncă.

În prezent, în ţara noastră sunt puţine locuri de lucru ce oferă condiţii inofensive de activitate, care ar putea fi cali­ficate drept ideale. În această situaţie, sindicatele trebuie să joace un rol important în solu­ţionarea problemelor legate de respectarea la unităţi a norme­lor de securitate şi sănătate în muncă, a opinat secretarul con­federal al CNSM.

Interes scăzut

Elena Carchilan, şefă-ad­junct a Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a remarcat că, în ultimii ani, numărul de par­ticipanţi la concursul respectiv rămâne a fi destul de mic. Spe­cialiştii din organizaţiile sindi­cale primare motivează această stare de lucruri prin faptul că metodele existente de rapor­tare şi evaluare a activităţilor efectuate sunt prea sofisticate.

În acelaşi timp, cadrul legis­lativ în domeniu din ţara noas­tră este unul complex, greu de aplicat şi, în acelaşi timp, in­complet, a apreciat Elena Car­chilan.

Gheorghe Burbulea, şef-ad­junct al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a accentuat că acest concurs a fost iniţiat cu scopul de a contribui la crea­rea şi intensificarea activităţii comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă de la unităţi­le care au organizaţii sindicale.

În prezent, comitete de acest fel există la 20-24 la sută din întreprinderile cu reprezentare sindicală, în special, din dome­niile energetică şi construcţii.

Caracter obligatoriu

Gheorghe Burbulea a con­statat că pentru constituirea comitetelor respective este ne­cesară o iniţiativă în acest sens din partea partenerilor sociali, inclusiv a sindicatelor, şi că, la modul practic, nu au existat cazuri în care propunerile în cauză să fie respinse de admi­nistraţiile întreprinderilor.

Crearea la unităţi a comite­telor pentru securitate şi sănă­tate în muncă este prevăzută de legislaţia naţională cu titlu de recomandare, în timp ce în multe dintre ţările membre ale Uniunii Europene acest lucru este obligatoriu, a specificat Gheorghe Burbulea.

În context, preşedintele Sindicatului Lucrătorilor din Ra­murile Silvice şi Protecţia Me­diului Înconjurător, Valeriu Vidaico, a propus ca reprezen­tanţii sindicatelor să promo­veze şi în ţara noastră obliga­tivitatea acestor comitete prin intermediul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective.

Condiţiile concursului

Concursul pentru titlul „Cel mai bun reprezentant al sindi­catelor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănă­tăţii în muncă” este desfăşurat în fiecare an. La el pot să par­ticipe reprezentanţi ai orga­nizaţiilor sindicale primare, membri ai comitetelor pentru securitate și sănătate în mun­că din unităţile economice cu orice formă de proprietate din componenţa centrelor naţio­nal–ramurale ale CNSM.

Participanţii sunt salariaţi din cadrul întreprinderilor care au acces la locurile de mun­că, dar nu sunt conducători ai acestora, fac parte din comite­tele pentru securitate și sănă­tate în muncă şi ştiu ce abateri pot exista de la cerințele mini­me în acest domeniu.

Concursul se desfăşoară pe tot parcursul anului, iar pentru a se înscrie la acesta, reprezen­tanţii organizaţiilor sindicale primare trebuie să anunţe in­tenţia respectivă structurilor teritoriale de ramură. Unităţile la care în timpul anului se pro­duc accidente de muncă sunt excluse din concurs.

Gestionarea riscurilor

Participanţii au misiunea de a inspecta locurile de muncă şi a semnala conducătorului unităţii situaţiile existente sau cu potenţial de risc pentru an­gajaţi. Aceştia documentează toate cazurile semnalate, pre­cum şi măsurile întreprinse de angajator în vederea eliminării sau diminuării la maximum a riscurilor pentru viaţa sau să­nătatea lucrătorilor.

Toate problemele legate de securitatea şi sănătatea în muncă, soluţionate pe parcur­sul anului, cu eforturile nemij­locite ale participanţilor, sunt înregistrate şi prezentate comi­siilor de evaluare din centrele naţional–ramurale. Acestea, la rândul lor, sintetizează, inclu­siv cu implicarea angajatorilor, în măsura posibilităţilor, rezul­tatele obţinute în domeniul asi­gurării securităţii şi sănătăţii în muncă şi propun premierea participanţilor care au avut cele mai bune performanţe.

Conform condiţiilor actua­le ale concursului, din rândul participanţilor este desemnat un câştigător al locului întâi, câte doi – ai locului doi şi trei – pentru cel de-al treilea loc. Învingătorilor le sunt acordate diplome şi premii băneşti a câte 3000 de lei, 2000 şi, respectiv, 1000 de lei.

Participanţii la şedinţă au mai convenit ca cele mai reu­şite sisteme de asigurare a se­curităţii şi sănătăţii salariaţi­lor la locul de lucru, care sunt elaborate şi aplicate la unităţile care au organizaţii sindicale, să fie promovate pe larg, inclusiv prin intermediul ziarului „Vo­cea poporului”.

Reprezentanţii sindicatelor de ramură urmează să se întru­nească, la finele lunii ianuarie 2015, din nou, pentru a discu­ta şi definitiva propunerile de modificare şi perfecţionare a regulamentului privind desfă­şurarea acestui concurs. Ulte­rior, proiectul de modificare a acestui document va fi înaintat spre aprobare de către Comite­tul Confederal al CNSM.

www.vocea.md